Extras din REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a COLEGIULUI „EMIL NEGRUTIU” TURDA, ANUL SCOLAR 2019 - 2020

 

Art. 49. (1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învatamânt constituie Consiliul profesoral al unitatii de învatamânt. Presedintele consiliului profesoral este directorul. Atributiile Consiliului profesoral sunt stabilite în art. 49 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar.

(2) Personalul didactic auxiliar participa la sedinte numai atunci când pe ordinea de zi sunt prevazute probleme care privesc activitatea acestuia.

 

Art. 50. (1) Consiliul profesoral se întruneste lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. De asemenea, acesta se poate întruni, la solicitarea a 2/3 din membrii consiliul elevilor, la solicitarea a jumatate plus unu din membrii Consiliului consultativ al parintilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului de Administratie

(2) Cadrele didactice au dreptul sa participe la toate sedintele Consiliilor profesorale din unitatile de învatamânt unde îsi desfasoara activitatea, obligatia principala fiind de a participa la sedintele Consiliului profesoral din unitatea de învatamânt unde, la începutul anului scolar, declara ca are norma de baza. Absenta nemotivata de la sedintele la unitatea la care a declarat ca are norma de baza se considera abatere disciplinara.

Sedintele consiliului se constituie legal în prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor sai.

Sedintele Consiliului profesoral se desfasoara în afara programului de lucru

(3) Documentele consiliului profesoral sunt:

a) tematica si graficul sedintelor consiliului profesoral;

b) convocatoare ale consiliului profesoral;

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însotit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.

(4) La sedintele consiliului profesoral, directorul invita, în functie de tematica dezbatuta, reprezentantii desemnati ai parintilor, ai consiliului elevilor, ai autoritatilor locale si ai partenerilor sociali.

(5) La sfârsitul fiecarei sedinte a Consiliului profesoral, toti membrii si invitati, în functie de situatie, au obligatia sa semneze procesul-verbal, încheiat cu aceasta ocazie. Directorul unitati de învatamânt raspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii în aplicare a hotarârilor sedintei respective.

(6) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistreaza în unitatea de învatamânt pentru a deveni document oficial, se leaga si se numeroteaza. Pe ultima foaie, directorul unitatii de învatamânt stampileaza si semneaza, pentru autentificarea numarului paginilor si a registrului.

(7) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însotit, în mod obligatoriu, de dosarul care contine anexele proceselor-verbale {rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.}. Cele doua documente oficiale, registrul si dosarul, se pastreaza într-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la secretarul si la directorul unitatii de învatamânt.

 

Art. 51. Personalul didactic de predare si de instruire practica, din componenta Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul Profesoral, la propunerea directorului si a celorlalti membri ai acestuia. Persoanele desemnate trebuie sa aiba calitati manageriale si performante profesionale deosebite.